Mój wybór
0

Polityka prywatności

Polityka prywatności

ARTYKUŁ 1: WSTĘP

RODO i Ty…


Ochrona danych osobowych jest jednym z naszych głównych zadań. Polityka prywatności wpisuje się w kontekst prawny zdefiniowany przez unijne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.), obowiązujące od 25 maja 2018 r., oraz francuską ustawę o ochronie danych osobowych(Loi Informatique et Libertés) nr 78-17 z 6 stycznia 1978 r., ze zmianami dotyczącymi informatyki, plików i wolności.

W związku z tym celem niniejszej polityki ochrony danych jest przedstawienie następujących informacji:

- Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych

- Sposób gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

- Twoje prawa dotyczące wykorzystania Twoich danych osobowych

- Odbiorcy, do których przesyłane są Twoje dane

- Polityka witryny dotycząca zarządzania plikami cookie

Niniejsza polityka prywatności stanowi dopełnienie informacji prawnych prezentowanych w witrynie internetowej.

ARTYKUŁ 2: GLOSARIUSZ

Obiecujemy, zrozumiesz nas!


Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące osoby zidentyfikowanej lub identyfikowalnej, tzn. umożliwiające bezpośrednią (np. nazwisko i imię) lub pośrednią (np. pliki cookie) identyfikację osoby.

Przetwarzanie danych osobowych to każda operacja lub zbiór operacji (zautomatyzowanych lub nie) zastosowane do danych lub zbiorów danych osobowych, na przykład: gromadzenie, rejestrowanie, porządkowanie, przechowywanie, przesyłanie danych (…)

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych określa cele przetwarzania i środki przetwarzania.

Podwykonawca przetwarza dane osobowe w imieniu podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych i zgodnie z jego instrukcjami.

ARTYKUŁ 3: ZASADY OGÓLNE  

Obowiązki prawne, mamy je!


Zgodnie z postanowieniami artykułu 5 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych odbywają się zgodnie z następującymi zasadami:

-  Legalność, lojalność i transparentność: gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych mogą opierać się wyłącznie na uprzednio określonej podstawie prawnej (realizacja umowy, obowiązek prawny, zasadny interes, ochrona żywotnych interesów)

- Ograniczenie celów: gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych są wykonywane dla realizacji jednego lub wielu określonych celów

- Ograniczenie do minimum gromadzenia i przetwarzania danych: gromadzone są wyłącznie dane ściśle niezbędne do prawidłowej realizacji przyjętych celów

- Ograniczenie czasowe przechowywania danych: podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych ma obowiązek określenia czasu przechowywania przetwarzanych danych osobowych

- Integralność i poufność gromadzonych i przetwarzanych danych: podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych zobowiązuje się do zagwarantowania integralności i poufności gromadzonych danych

- Dokładność danych: podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych zobowiązuje się do podjęcia wszelkich uzasadnionych środków w celu utrzymania aktualności przetwarzanych danych, aby aktualizować dane niedokładne i usuwać dane nieaktualne.

ARTYKUŁ 4: PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE DANYCH

Jesteśmy odpowiedzialni za powierzone nam dane!


Jako podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych firma SPL zobowiązuje się do przestrzegania obowiązków wynikających z Rozporządzenia i francuskiej ustawy o ochronie danych osobowych (Loi Informatique et Libertés) ze zmianami w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z artykułem 32 RODO stosujemy wszelkie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych.

ARTYKUŁ 5: GROMADZONE I PRZETWARZANE DANE OSOBOWE: JAKIE DANE?

Co o Tobie wiemy?


Zgodnie z zasadą ograniczenia do minimum gromadzimy wyłącznie dane konieczne do realizacji naszej misji. W związku z tym w ramach zarządzania witryną internetową firma SPL może gromadzić i przetwarzać następujące dane:  

- Tożsamość: nazwisko.

- Życie zawodowe: powiązana firma, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu, kraj, dział.

- Dane połączenia: adres IP, logi, identyfikatory połączenia.

- Internet: pliki cookie, znaczników, dane przeglądania, środki odbioru.

- Życie osobiste: osobisty numer telefonu, osobisty adres e-mail.

W ramach zarządzania witryną internetową nie gromadzimy danych wrażliwych, takich jak wyznanie, przynależność związkowa, pochodzenie rasowe i etniczne, wyroki karne lub dane dotyczące zdrowia.

ARTYKUŁ 6: GROMADZONE I PRZETWARZANE DANE OSOBOWE: Z JAKICH POWODÓW?

Chcielibyśmy Ci wyjaśnić!


We wszystkich tych sytuacjach firma SPL działa jako „Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych” w rozumieniu RODO.

Dane gromadzone podczas przeglądania witryny internetowej: Tożsamość, życie osobiste, życie zawodowe, dane połączenia internetowego.

Wykorzystujemy te dane w następujących celach (podstawa prawna = zgoda):

- Przekazywanie komunikatów handlowych (na życzenie),

- Przekazywanie naszych wycen (na życzenie),

- Kontakt po wypełnieniu formularza kontaktowego,

- Przeprowadzanie analiz odbiorców lub opracowywanie statystyk (za zgodą).

lub dodatkowo (podstawa prawna = zasadny interes):

- Oferowanie indywidualnie dopasowanych usług,

- Kontrolowanie i ulepszanie naszej witryny internetowej,

- Zabezpieczenie naszej witryny internetowej,

- Przekazywanie komunikatów informacyjnych. 

Dane przeglądania naszej witryny internetowej będą przechowywane przez maksymalnie 13 miesięcy. Dane zgromadzone za pośrednictwem formularza będą przechowywane przez 3 lata, licząc od zgromadzenia lub ostatniego kontaktu ze strony potencjalnego klienta.

ARTYKUŁ 7: DANE OSOBOWE: KTO MA DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH?

Nie przekazujemy ich byle komu!

Firma SPL zobowiązuje się przekazywać dane osobowe wyłącznie upoważnionym pracownikom wewnętrznym i uprawnionym podmiotom zewnętrznym, takim urzędy podatkowe, celne lub gospodarcze, organy sądowe lub policyjne.

Firma SPL może także przekazać dane osobowe podwykonawcom, takim jak:

-      OPEN STUDIO: webmaster;

-      DATA SEARCH: agencja cyfrowa.

Korzystanie z tych usługodawców jest niezbędne dla prawidłowego wykonywania naszych usług. Zobowiązujemy się do weryfikowania i gwarantowania przestrzegania ich zgodności z RODO i francuską ustawą o ochronie danych osobowych (Loi Informatique et Libertés) ze zmianami.

Z wyjątkiem odbiorców wymienionych powyżej firma SPL zobowiązuje się nie przekazywać danych osobowych podmiotom lub organizacjom zewnętrznym bez Twojej wyraźnej zgody.

Firma SPL nie dokonuje i nie dokona żadnej sprzedaży, cesji ani przekazania danych osobowych nieupoważnionym podmiotom zewnętrznym.

Firma SPL nie stosuje żadnych zautomatyzowanych procesów decyzyjnych na podstawie danych osobowych. Podczas przetwarzania nie jest stosowane żadne profilowanie, a dane, które zgromadzimy, nigdy nie zostaną wykorzystane bez udziału człowieka.

ARTYKUŁ 8: TWOJE PRAWA

Masz wszystkie karty w ręce!


8.1 Twoje prawa

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem masz następujące prawa dotyczące danych osobowych:

  • Prawo do dostępu: Możesz w każdej chwili uzyskać dostęp do danych osobowych na Twój temat, które przechowujemy.
  • Prawo do korygowania: Możesz złożyć wniosek o uzupełnienie, skorygowanie lub wyjaśnienie Twoich danych osobowych.
  • Prawo do sprzeciwu: Masz prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych osobowych w ramach działań prowadzonych przez naszą firmę w zakresie przetwarzania Twoich danych.
  • Prawo do ograniczenia: Możesz zażądać ograniczenia przyszłego przetwarzania Twoich danych osobowych pod pewnymi warunkami.
  • Prawo do usunięcia: Możesz także zażądać usunięcia Twoich danych osobowych.
  • Prawo do przeniesienia: Masz prawo do uzyskania na Twój temat w formacie strukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu przez maszynę. Możesz także zażądać, abyśmy przekazali Twoje dane osobowe do innej organizacji.
  • Śmierć cyfrowa: Możesz podjąć decyzję o przyszłości swoich danych osobowych po swojej śmierci.


8.2 Inspektor ds. RODO

Firma SPL wyznaczyła wewnętrznego inspektora ds. RODO. W związku z tym w celu skorzystania ze swoich praw należy skontaktować się z naszym wewnętrznym inspektorem ds. RODO pod następującym adresem:

SPL, CD 113, Allée des Lauriers, 78630 ORGEVAL - Francja.

RCS Versailles B 328 031 026

8.3 Skarga do CNIL

Możesz w każdej chwili złożyć skargę do właściwego organu, tzn. Commission National de l’Informatique et des Libertés (CNIL), korzystając z następującego łącza: https://www.cnil.fr/fr/plaintes.

ARTYKUŁ 9: ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Powierzasz nam swoje dane, dbamy o nie!


Firma SPL dba o bezpieczeństwo danych osobowych, które zobowiązuje się przetwarzać w sposób bezpieczny i wyłącznie w czasie niezbędnym do realizacji przyjętego celu.

Firma SPL wdrożyła środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić poziom ochrony danych adekwatny do charakteru i celu przetwarzania.

W związku z tym zgodnie z artykułem 32 RODO dotyczącym bezpieczeństwa przetwarzania firma SPL wdrożyła: 

-        Środki umożliwiające zagwarantowanie stałej poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania.

Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa zawsze jest obowiązkiem staranności, tzn. dokładamy wszelkich starań w celu zagwarantowania poufności i integralności danych osobowych. Wszystkie osoby, które mają dostęp do danych osobowych zostały uczulone na dobre praktyki w zakresie ochrony danych. Są one związane obowiązkiem zachowania poufności i w przypadku nieprzestrzegania tego postanowienia grożą im sankcje dyscyplinarne.

ARTYKUŁ 10: PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ

Dobrze zorganizowana podróż!


W ramach zarządzania naszą witryną internetową i obsługi Twoich zgłoszeń nie przekazujemy danych poza granice Unii Europejskiej. 

W przypadku przekazania Twoich danych osobowych poza granice Unii Europejskiej upewnimy się, że kraj docelowy gwarantuje dostateczny i odpowiedni poziom ochrony danych.

Zobowiązujemy się powiadamiać z wyprzedzeniem o możliwości przekazania danych poza granice Unii Europejskiej i w związku z tym przekażemy informacje o gwarancjach ustanowionych w celu zapewnienia dostatecznego i odpowiedniego poziomu ochrony.

ARTYKUŁ 11: PLIKI COOKIE

Masz wybór: jeść ciasteczka lub przejść na dietę


Jak większość witryn internetowych nasza witryna internetowa korzysta z ciasteczek (pliki cookie), które można podzielić na następujące dwie kategorie:

- WYDAJNOŚCIOWE/ANALITYCZNE: Te pliki cookie gromadzą anonimowe informacje na temat korzystania z naszej witryny. Informacje gromadzone przez te pliki cookie są wykorzystywane wyłącznie dla poprawy komfortu korzystania z naszej witryny, a nigdy do identyfikacji użytkownika. Czasami te pliki cookie są umieszczane przez zewnętrznych dostawców usług analizy ruchu sieciowego.

- ŚCIŚLE NIEZBĘDNE: Te pliki cookie mają zasadnicze znaczenie dla umożliwienia przeglądania naszej witryny internetowej i korzystania z jej funkcji.

W celu ograniczenia śladów zalecane jest domyślne odrzucenie ich za pomocą paska zarządzania plikami cookie, który umieściliśmy w witrynie internetowej.

Procedurę akceptacji, dostosowania lub odrzucenia plików cookie przy użyciu widżetu, który pojawia się w lewej dolnej części ekranu, można znaleźć także w naszej polityce plików cookies.

ARTYKUŁ 12: AKTUALIZACJA POLITYKI OCHRONY DANYCH

Jesteś na dobrej drodze, to już prawie koniec czytania!


Niniejsza polityka ochrony danych osobowych może ulec zmianie.

Ostatnia aktualizacja została przeprowadzona 21 grudnia 2023 r. przez Optimex Data.

Skontaktuj się z nami

Aktualności

PROCITY STUDIO : narzędzie rzeczywistości rozszerzonej
Z dumą prezentujemy nasze nowe narzędzie rzeczywistości rozszerzonej, które pomoże w podejmowaniu skutecznych decyzji dotyczących zagospodarowania...
Dowiedz się więcej >
Nowości, katalog Wiaty
Przedstawiamy Państwu nowy katalog zawierający naszą całą ofertę wiat PROCITY®, które znajdują zastosowanie w wielu miejscach: wiaty autobusowe, ...
Dowiedz się więcej >
Zobacz wszystkie aktualności

Pobierz nasze aktualne katalogi

PROCITY

VIALUX

Vignette-catalogue-Vialux-Nouveau-Logo-PL.jpg
Procity jest marką grupy SPL Odkryj nasze inne marki : Vialux