Můj výběr
0

Politika diskrétnosti

Politika diskrétnosti

ČLÁNEK 1: PŘEDMLUVA

GDPR a vy...


Ochrana osobních údajů je jedním z našich hlavních zájmů. Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou součástí právního rámce vymezeného evropským nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016), které platí od 25. května 2018, a francouzským zákonem o ochraně osobních údajů č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978 v platném znění, který se týká informačních technologií, souborů a svobod.

Účelem těchto zásad ochrany osobních údajů je proto představit vám:

- správce osobních údajů

- způsob shromažďování a zpracovávání vašich údajů

- vaše práva týkající se používání vašich osobních údajů

- příjemce, kterým jsou vaše údaje předávány

- zásady správy souborů cookie na těchto stránkách

Tyto zásady zachovávání důvěrnosti doplňují právní upozornění na webových stránkách.

ČLÁNEK 2: LEGENDA

Slibujeme, že to pochopíte!


Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné osoby, tj. takové, které umožňují tuto osobu identifikovat přímo (např. jménem a příjmením) nebo nepřímo (např. prostřednictvím souborů cookie).

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakýkoli úkon nebo soubor úkonů (automatizovaný či neautomatizovaný), který se provádí s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, jako je shromažďování, zaznamenávání, třídění, uchovávání, předávání (...)

Správce osobních údajů stanovuje účely (cíle zpracování) a prostředky zpracování.

Zpracovatel provádí zpracování osobních údajů jménem správce a na základě jeho pokynů.

ČLÁNEK 3: OBECNÉ ZÁSADY  

Máme zákonné povinnosti!


V souladu s ustanovením článku 5 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je shromažďování a zpracování vašich osobních údajů v souladu s následujícími zásadami:

- zákonnost, korektnost a transparentnost: osobní údaje lze shromažďovat a zpracovávat pouze na předem definovaném právním základě (plnění smlouvy, právní povinnost, souhlas, oprávněný zájem, ochrana životně důležitých zájmů)

- omezené účely: osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány pro jeden nebo více vymezených účelů

- minimalizace shromažďování a zpracování osobních údajů: shromažďují se pouze údaje, které jsou nezbytně nutné pro řádné splnění sledovaných cílů

- časově omezené uchovávání osobních údajů: správce osobních údajů je povinen stanovit lhůty pro uchovávání zpracovávaných osobních údajů

- integrita a důvěrnost shromažďovaných a zpracovávaných osobních údajů: správce osobních údajů se zavazuje zaručit integritu a důvěrnost shromažďovaných údajů

- přesnost údajů: správce osobních údajů se zavazuje přijmout veškerá přiměřená opatření k tomu, aby údaje, které zpracovává, byly aktuální a aby byly aktualizovány nepřesné údaje a vymazány údaje zastaralé

ČLÁNEK 4: SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Za svěřená data neseme odpovědnost!


Společnost SPL se jako správce osobních údajů zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající z nařízení a novelizovaného zákona o ochraně osobních údajů týkající se shromažďování a zpracování osobních údajů. V souladu s článkem 32 nařízení o ochraně osobních údajů GDPR provádíme veškerá technická a organizační opatření k zajištění ochrany vašich osobních údajů.

ČLÁNEK 5: SHROMAŽĎOVANÉ A ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE: JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE?

Co o vás víme?


V souladu se zásadou minimalizace shromažďujeme pouze údaje nezbytné pro plnění našich úkolů. Společnost SPL tedy v rámci správy svých webových stránek pravděpodobně shromažďuje a zpracovává následující údaje:  

- totožnost: jméno.

- údaje týkající se profesního života: firma, firemní e-mailová adresa, firemní telefonní číslo, země, oddělení.

- údaje o připojení: IP adresa, protokoly, identifikátory připojení.

- internet: soubory cookie, sledovací zařízení, údaje o prohlížení, měření sledovanosti.

- Údaje týkající se osobního života: osobní telefonní číslo, osobní e-mailová adresa.

V rámci správy webových stránek neshromažďujeme žádné citlivé údaje, jako je náboženství, členství v odborech, rasový a etnický původ, odsouzení za trestný čin nebo údaje týkající se zdraví.

ČLÁNEK 6: SHROMAŽĎOVANÉ A ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE: Z JAKÝCH DŮVODŮ?

Rádi bychom vám to vysvětlili!


Ve všech těchto situacích vystupuje společnost SPL jako „správce osobních údajů" ve smyslu nařízení o ochraně osobních údajů GDPR.

Údaje shromažďované při prohlížení webových stránek: Totožnost, údaje týkající se osobního a profesního života, údaje o připojení a internetu.

Tyto údaje používáme za účelem (právní základ = souhlas):

- zasílání obchodních sdělení (pokud jste nás o to požádali),

- zasílání našich nabídek (pokud jste nás o to požádali),

- navázání kontaktu s vámi, pokud vyplníte formulář,

- provádění analýzy publika nebo statistik (pokud s tím souhlasíte).

nebo za účelem (právní základ = oprávněný zájem):

- nabízení personalizovaných služeb,

- monitorování a zlepšování našich webových stránek,

- zabezpečení našich webových stránek,

- zasílání informačních sdělení. 

Vaše údaje shromažďované při prohlížení našich webových stránek jsou uchovávány po dobu maximálně 13 měsíců. Údaje shromážděné prostřednictvím formuláře jsou uchovávány po dobu 3 let od data shromáždění nebo posledního kontaktu ze strany zájemce.

ČLÁNEK 7: OSOBNÍ ÚDAJE: KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

Vaše osobní údaje nepředáváme jen tak někomu!

Společnost SPL se zavazuje, že vaše osobní údaje nepředá nikomu jinému než oprávněným osobám uvnitř společnosti a oprávněným třetím stranám, jako jsou daňové, celní nebo hospodářské orgány, orgány soudní správy nebo policie.

Společnost SPL může vaše osobní údaje předávat subdodavatelům, jako jsou např:

-      OPEN STUDIO: webmaster;

-      DATA SEARCH: digitální agentura.

Využití těchto subdodavatelů je nezbytné pro řádné poskytování našich služeb. Zavazujeme se k ověření a zaručení jejich souladu s nařízením o ochraně osobních údajů GDPR a novelizovaným zákonem o ochraně osobních údajů.

S výjimkou výše uvedených příjemců se společnost SPL zavazuje, že bez vašeho výslovného souhlasu nepředá vaše osobní údaje třetím osobám nebo externím organizacím.

Společnost SPL neprodává, nepředává ani nesděluje vaše osobní údaje neoprávněným třetím stranám.

Společnost SPL neprovádí žádná automatizovaná rozhodnutí na základě vašich osobních údajů. Při zpracování se neprovádí žádné profilování a shromážděné údaje se nikdy nepoužívají bez lidského zásahu.

ČLÁNEK 8: VAŠE PRÁVA

Máte vše ve svých rukou!


8.1 Vaše práva

Podle platných předpisů máte v souvislosti se svými osobními údaji následující práva:

  • Právo na přístup: Kdykoli můžete získat přístup ke svým osobním údajům, které o vás uchováváme.
  • Právo na opravu: Můžete požádat o doplnění, opravu nebo upřesnění svých osobních údajů.
  • Právo na nesouhlas: Kdykoli máte právo na nesouhlas s použitím vašich osobních údajů v rámci činností prováděných naší společností v souvislosti se zpracováním vašich údajů.
  • Právo na omezení: Za určitých podmínek můžete požadovat omezení budoucího zpracování vašich osobních údajů.
  • Právo na výmaz: Můžete nás také požádat o vymazání vašich osobních údajů.
  • Právo na přenositelnost: Máte právo obdržet své údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Můžete také požádat, abychom vaše osobní údaje předali jiné organizaci.
  • Digitální smrt: Můžete rozhodnout, co se stane s vašimi digitálními osobními údaji po vaší smrti.


8.2 Referent GDPR

Společnost SPL jmenovala interního referenta GDPR. Pro uplatnění svých práv se na něho proto můžete obrátit na následující adrese:

SPL, CD 113, Allée des Lauriers, 78630 ORGEVAL - Francie.

RCS Versailles B 328 031 026

8.3 Stížnosti adresované CNIL

Stížnost můžete podat kdykoli u příslušného orgánu, kterým je Commission National de l'Informatique et des Libertés (CNIL), a to prostřednictvím tohoto odkazu: https://www.cnil.fr/fr/plaintes.

ČLÁNEK 9: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Svěřujete nám svá osobní data a my se o ně postaráme!


Společnost SPL dbá na bezpečnost osobních údajů, které se zavazuje zpracovávat bezpečně a pouze po dobu nezbytnou k dosažení zamýšleného cíle.

Společnost SPL zavedla technická a organizační opatření, aby zajistila úroveň ochrany údajů odpovídající povaze a účelu jejich zpracování.

V souladu s článkem 32 nařízení o ochraně osobních údajů GDPR, který se týká bezpečnosti zpracování, tak společnost SPL zavedla následující opatření: 

-        prostředky k zajištění důvěrnosti, integrity, dostupnosti a trvalé odolnosti systémů a služeb zpracování.

Povinnost zabezpečení však zůstává i nadále povinností prostředků, tj. vynakládáme veškeré úsilí, abychom zaručili důvěrnost a integritu vašich osobních údajů. Všechny osoby, které mají přístup k vašim osobním údajům, byly seznámeny s osvědčenými postupy ochrany údajů. Jsou vázány povinností mlčenlivosti a v případě jejího nedodržení mohou být disciplinárně potrestány.

ČLÁNEK 10: PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EVROPSKOU UNII

Dobře zorganizovaný výlet!


V rámci správy našich webových stránek a vyřizování vašich dotazů nepředáváme vaše osobní údaje mimo Evropskou unii. 

Pokud však k takovému přenosu mimo Evropskou unii dojde, zajistíme, aby tyto země zaručovaly dostatečnou a vhodnou úroveň ochrany osobních údajů.

Zavazujeme se, že vás budeme předem informovat o možnosti předání údajů mimo Evropskou unii a seznámíme vás se zárukami zavedenými k zajištění dostatečné a vhodné úrovně ochrany.

ČLÁNEK 11: SOUBORY COOKIE

Můžete si vybrat, zda sušenky sníte, nebo budete držet dietu


Stejně jako většina webových stránek i ty naše používají soubory cookie, které lze rozdělit do dvou kategorií:

- VÝKONNOSTNÍ/ANALYTICKÉ: Tyto soubory cookie shromažďují anonymní informace o způsobu, jakým používáte naše stránky. Informace, které tyto soubory cookie shromažďují, slouží výhradně ke zlepšení vaší uživatelské zkušenosti při používání našich stránek a nikoli k vaší identifikaci. Někdy jsou tyto soubory cookie na webové stránky umisťovány třetími stranami, které jsou poskytovateli služeb analýzy návštěvnosti.

- BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ: Tyto soubory cookie jsou nezbytné k tomu, abyste mohli procházet naše webové stránky a používat jejich funkce.

Pokud si přejete omezit jejich používání, doporučujeme je ve výchozím nastavení odmítnout prostřednictvím banneru pro správu souborů cookie, který jsme na naše webové stránky umístili.

V našich zásadách používání souborů cookie naleznete také postup, který lze použít pro přijetí, přizpůsobení nebo odmítnutí souborů cookie vyjádřením své volby pomocí widgetu, který se zobrazí v levém dolním rohu obrazovky.

ČLÁNEK 12: AKTUALIZACE ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jste na správné cestě, za chvíli budete mít dočteno!


Tyto zásady ochrany osobních údajů se mohou občas měnit.

Společnost Optimex Data je naposledy aktualizovala 21. prosince 2023.

Kontaktujte nás

Akční nabídka

PROCITY STUDIO : nový nástroj rozšířené reality
Jsme velmi hrdí na to, že vám můžeme představit náš nový nástroj rozšířené reality, který vám pomůže efektivně rozhodovat o rozvoji měst. Naše ...
Dozvědět se víc >
Novinka, Sloupek PressGel
PROCITY® vám představuje svůj nový sloupek na dáávkování hydroalkoholové dezinfekce k postavení na zem nebo připevnění zboku. Umistěte hydroa...
Dozvědět se víc >
Zobrazit všechny novinky

Stáhnout naše katalogy

PROCITY

vignette-catalogue-procity-2022-cz-336.jpg

VIALUX

Vialux-CZ-2023-Site-Vialux.jpg
Procity je značka skupiny SPL Objevte naše další značky: Vialux